Condicións de uso

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de setembro, de protección de datos de carácter persoal, os seu datos serán tratados de maneira confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicie con esta solicitude. En calquera momento poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.