Funcións

Inicio » Información xeral » Servizos » Funcións »

A Academia Galega de Seguridade Pública realiza cada ano un plan de formación para a Policía Local e, paralelamente, o Concello de Santiago pon en marcha un propio, sendo conscientes de que a actividade profesional deste corpo require un alto grao de preparación e formación para o seu correcto desenvolvemento. Esta formación aséntase en tres grandes piares: o coñecemento, as habilidades e as actitudes. Sobre todos eles debe incidir a formación dirixida ás funcións que temos asignadas para que sexa eficaz. 

A Policía Local atópase ao lado da cidadanía de formas distintas, sendo as principais funcións que ten encomendadas a POLICÍA LOCAL basicamente veñen recollidas na Lei orgánica  2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade (LOFCS).Os corpos de Policía Local deberán exercer as seguintes funcións:

  • Protexer ás autoridades das corporacións locais e vixiar ou custodiar os seus edificios e instalacións.
  • Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no casco urbano, de acordo co establecido nas normas de circulación.
  • Instruír atestados por accidentes de circulación dentro do casco urbano.
  • Policía administrativa, no relativo ás ordenanzas, bandos e demais disposicións municipais dentro do ámbito da súa competencia.
  • Participar nas funcións de policía xudicial, na forma establecida no artigo 29.2 desta Lei.
  • Prestar auxilio nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública, participando,  na forma prevista nas leis, na execución dos plans de protección civil.
  • Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos delituosos no marco de colaboración establecido nas xuntas de seguridade.
  • Vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado e coa policía das comunidades autónomas na protección das manifestacións e no mantemento da orde en grandes concentracións humanas, cando sexa requirida para iso.
  • Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexa requirida para iso.

Compartir: