O noso compromiso

Inicio » Información xeral » Servizos » O noso compromiso »

O Corpo da Policía Local ten como misión a protección do libre exercicio dos dereitos e liberdades e contribuirá a garantir a seguridade cidadá e a consecución do benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos ámbitos preventivo, asistencial e de rehabilitación.

A Policía Local exercerá primordialmente funcións de prevención, impedindo coa súa presenza uniformada a comisión de feitos delituosos.

A actuación policial  terá as seguintes bases:

  1. As directrices e obxectivos decididos polo Concello.
  2. Polivalencia no exercicio das súas funcións.
  3. Autonomía e responsabilidade no exercicio das súas funcións, tanto individualmente como en parellas.
  4. Transparencia na prestación do servizo, dando conta aos superiores xerárquicos das actuacións policiais e dos resultados dos dispositivos que se establezan.
  5. Respecto polos dereitos da cidadanía, sendo estes, entre outros, os que a seguir se indican:
  • A identificar aos funcionarios e obter información e orientación acerca das actuacións ou servizos en que se atopen involucrados.
  • A ser tratada con respecto e deferencia por funcionarios que deberán facilitarlle o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas.
  • A esixir a responsabilidade do Concello e do persoal ao seu servizo, cando así corresponda legalmente.
  • Calquera outro que lle recoñezan a Constitución e as leis.

Compartir: